szczegóły

start
aktualności
członkowie i sympatycy
historie
forum
kontakt

opublikowano: 02-03-2017

INFO TMZP nr 1/2017


INFO TMZP nr 1/2017
A. Opis najważniejszych działań na rzecz byłego powiatu podhajeckiego z jego granic w II RP.
B. Strategiczne zadania i problemy Towarzystwa Miłośników Ziemi Podhajeckiej w 2017 roku.
C. Apel - prośba o finansowe wsparcie III etapu prac zabezpieczających Kościół p.w. Św. Trójcy w Podhajcach.
D. Apel - prośba o systematyczne opłacanie składek członkowskich.

Ad. A. Opis najważniejszych działań na rzecz byłego powiatu podhajeckiego z jego granic w II RP.
Z władzami rejonowymi i lokalnymi w Podhajcach i nie tylko, a nastąpiło tam już kilka bardzo poważnych „rozdań kart”, niezmiennie od V 2008 utrzymuję bardzo dobre relacje, a to samo odnosi się do „włodarzy dusz”, tj. do księży grekokatolickich.

Pewnie dlatego począwszy od V 2008 udało nam się zrealizować m.in. n/w działania:
1. Organizacja X edycji Podhajeckich Pielgrzymek Kresowych (2008 - 2016). Nad naszym bezpieczeństwem za każdym razem czuwa niewidzialna uczestnikom PPK podhajecka milicja (oficjalnie tylko ja o tym wiem).
2. Podpisanie pomiędzy Administracją Rejonu Podhajeckiego, a Gminą Oława „Deklaracji o woli nawiązania wzajemnej współpracy” (2008).
3. Prace zabezpieczające Kościół p.w. Świętej Trójcy: 2009 - 2014 TMZP, a 2015 - 2016 MK i DN i TMZP.
4. Budowa za pieniądze UA i PL przydrożnej Kaplicy Matki Bożej w Białokrynicy (2010 - 2011).
5. Renowacja cerkwi p.w. Św. Paraskewy w Białokrynicy (od 2009, wg potrzeb).
6. Renowacja pomnika Adama Mickiewicza w Podhajcach (2011 i 2015).
7. Podpisanie pomiędzy Administracją Rejonu Podhajeckiego i Merem Miasta Podhajce, a TMZP „Przymierza ponad granicami i podziałami” (2012).
8. Przywrócenie na cmentarzu w Podhajcach tablicy na pomniku „Polskim Legionistom 1914 - 1918 (2012), a następnie renowacja pomnika (2013).
9. Prace porządkujące polskie groby na cmentarzach w Podhajcach i w Białokrynicy (2010 - 2016).

Ad. B. Strategiczne zadania i problemy Towarzystwa Miłośników Ziemi Podhajeckiej w 2017 roku.

Tabela 1.
Najważniejsze działania Towarzystwa, które już zrealizowano w 2017 roku.Tabela 2.
Najważniejsze zamierzenia Towarzystwa, które będą realizowane do końca 2017 roku.Ad. C. Apel - prośba o finansowe wsparcie III etapu prac zabezpieczających Kościół p.w. Św. Trójcy w Podhajcach.
24 II 2017 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił wyniki naboru do programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 4. Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą w 2017 roku – nabór 1.

Wniosek TMZP z 30 XI 2016 na realizację zadania Zabezpieczenie Kościoła p.w. Św. Trójcy w Podhajcach - III etap został pozytywnie oceniony, dzięki czemu 3. rok z rzędu MK i DN oraz TMP będą współfinansować w/w zadanie.
Minister przeznaczył na ten cel 70 000 zł z wnioskowanej kwoty 141 668 zł, ale cieszmy się i tym, bowiem jest to najwyższe z dotychczasowych dofinansowań.
Myślę, że „wzrost naszych akcji” to efekt wyjazdowego posiedzenia 8-osobowej komisji z MK i DN, która przy udziale księdza Andrzeja, Wykonawcy i moim, 8 XII 2016 pozytywnie oceniła tzw. „ratunkowe prace zabezpieczające” realizowane w Kościele Świętej Trójcy w latach 2015 i 2016.
Inna sprawa, to kolejne jakże poważne wyzwanie, które rysuje się przed nami w tym roku, tj. zgromadzenie na rachunku rozliczeniowym Towarzystwa i wydatkowanie poprzez faktury na III etap prac minimum 36 tys. zł środków własnych.
Cóż nam pozostaje? Wiara i nadzieja. Dlatego zachęcam o wypraszanie dla kościoła w Podhajcach poprzez modlitwy łask u Świętej Trójcy, wstawiennictwa Matki Bożej Zarwanickiej, M.B. Częstochowskiej z Białokrynicy, M.B. z Ikony w Podhajcach oraz Błogosławione Siostry Miłosierdzia Marty Wieckiej, która w naszym kościele 15 VIII 1897 złożyła 1-sze śluby zakonne.

Tabela 3.
Zawiera podstawowe dane liczbowo - punktowe, ale nie pokazuje mojego finansowego wkładu własnego w realizację zadania, a są to koszty niemałe. Jego główne akcenty stanowią:
1. PL - pisanie i składanie do MK i DN wniosków, korekt wniosków, raportów końcowych i wyjaśnień.
2. PL i zagranica - pisanie i rozsyłanie apeli o pomoc finansową.
3. PL i UA - koszty rozmów telefonicznych i opłat za Internet.
4. PL i UA - służbowe koszty podroży.
5. UA - służbowe koszty pobytu i wyżywienia.
6. PL i UA - koszty korespondencji, pisma polecone i zwykłe.W tym miejscu muszę wymienić dwie osoby, na które rok po roku mogę liczyć, a są to:
1. Pani Wiesława Holik z Gliwic, która nie jest związana z Podhajcami. Ale ilekroć Panią Wiesię o to poproszę, na ostatnim etapie pisania wniosku doprecyzowuje Ona moje zapisy i kwoty, tak by nasz wniosek wśród jakże licznej konkurencji uzyskał akceptacje MK i DN. I tak dzieje się 3. rok z rzędu. Pani Wiesiu, dziękuję...

2. Inż. bud. Andrzej Węglowski z Oławy, który zatwierdza w korektach wniosków programy prac remontowo - konserwatorskich w Podhajcach. Jego ojciec Rudolf urodził się na Starym Mieście i tam jako dziecko mieszkał do 1945 roku. Andrzej, przyjmij słowa mojej wdzięczności...

Wykonawcą prac w Podhajcach w latach 2015 - 2016 było B.P. ALEKSBUD OLEKSII MARKOVSKIY z Halicza/Ukraina.
Dementuję dezinformacje, jakoby Wykonawca nie posiadał dokumentacji projektowej i nie uzyskał z lwowskiego UKR - ZACH PROJEKTU wymaganych dla Podhajec uzgodnień i pozwoleń na prowadzenie prac.
Od 19 XII 2016 posiadam wszystkie wymagane kopie dokumentów, a dezinformację traktuję jako walkę o próby przejęcia przez konkurencję wieloetapowego zadania, przy czym każdy etap to kolejny rok pracy, co w obecnych realiach finansowych firm remontowo - budowlanych na Ukrainie jest niezmiernie ważne.

Znam wnioskodawcę, który w tym roku otrzyma dotację z Warszawy już 20-ty rok z rzędu, więc jak Dobry Bóg pozwoli, czeka nas jeszcze wieloletni proces ratowania Kościoła p.w. Świętej Trójcy.
Każdego roku liczba składanych wniosków i oczekiwań finansowych wnioskodawców znacznie przerasta możliwości finansowe Ministra Kultury.
Sam się o tym boleśnie przekonałem, gdy trzykrotnie w latach 2012 - 2014 nasze Towarzystwo nie otrzymało dotacji z Warszawy.

Podstawowe prace, które Wykonawca zrealizował w 2015 roku:
1. Usunięcie z murów wypalonej więźby dachowej i dachówek oraz rosnących na murach drzew - samosiejek.
2. Zdjęcie ok. 1 m wierzchnich warstw zmurszałych murów.
3. Tymczasowe zabezpieczenie przy użyciu papy, desek, wkrętów i gwoździ odkrytych warstw murów.
4. Wywóz gruzu i drewna.

Podstawowe prace, które Wykonawca zrealizował w 2016 roku:
1. Rozbiórka zawałów wieży.
2. Montaż pod sklepieniem na stałe szalunków metalowych.
3. Odbudowa ściany nośnej wieży i odtworzenie sklepienia.
4. Wywóz gruzu.

Ad. 1. W X i w XI 2016 dwukrotnie spadały na podłoże kamienne bloki z arki o szerokości 5,63 m, łączącej nawę główną kościoła z wieżą.

To bardzo poważne zagrożenie dla stabilności murów nawy głównej i wieży wymusiło wykonanie w trybie pilnym dokumentacji p.n. „Roboczy projekt likwidacji awaryjnego stanu arki wieży...” (w skrócie).
Za ów projekt TMZP zapłaciło dodatkowo 4,5 tys. zł, tak jak i za zaległe od 2 lat zobowiązanie względem ALEKSBUDU za „Awans ekspertyzy projektowo - kosztorysowej I etapu prac zabezpieczających...” (w skrócie) w kwocie 1,1 tys. zł (na koncie TMZP brakowało wówczas wolnych środków).
W 2017 r. zgodnie z wnioskiem z 30 XI 206 najważniejsze zadanie to wylanie wieńca nawy głównej. I tu pojawia się podstawowy problem, bowiem zadanie miało kosztować ok. 178 tys. zł, a po decyzji Ministra będziemy dysponować kwotą 106 tys. zł.
Dlatego w najbliższych dniach wybieram się do Podhajec, ażeby z Wykonawcą prac dokonać korekt niezbędnych do złożenia do MK i DN poprawionego wniosku, uwzględniającego wysokość dotacji przyznanej przez Ministra (taka procedura obowiązuje każdego roku).
Pozyskanie na konto Towarzystwa od II 2015 do II 2017 kwoty 57 406,04 zł to naprawdę ogromny sukces i efekt życzliwości ludzi dobrej woli, którzy pozytywnie potraktowali moje liczne apele.
Pod ich adresem kolejny raz kieruję Staropolskie Bóg Zapłać!
Status finansowy podmiotów gospodarczych i osób fizycznych wspierających prace w Podhajcach jest bardzo zróżnicowany, od ludzi biznesu po skromnych emerytów.
Z tego powodu na prośbę niektórych z hojniejszych darczyńców, ale też ażeby nie zniechęcać osób tradycyjnie nam życzliwych, a finansowo niezamożnych, nie ujawniam kwot darowizn. Jednak jeśli ktoś będzie zainteresowany takimi danymi, mogę udzielić informacji pod warunkiem, że będzie to dotyczyć kogoś z grona naszych dobroczyńców.
Z realizacji każdego z etapów prac szczegółowo rozlicza nas Departament Finansów MK i DN, a raport końcowy składam do Warszawy do 30 stycznia każdego roku.
Negatywna ocena raportu skutkowałaby natychmiastowa utratą dotacji na kolejny rok i zwrotem wydatkowanych wcześniej środków, a na to nikt rozsądnie myślący nie może sobie pozwolić, ponieważ konsekwencje egzekucji byłyby bardzo poważne.
Ponadto zasadność wszelkich działań finansowo - merytorycznych oceni w marcu br. Główna Komisja Rewizyjna Towarzystwa.

Tabela 4.
Podstawowe dane naszych darczyńców za okres II 2015 - II 2017. Im wyższa pozycja na liście, tym większa hojność.Tabela 5.
Przychód i wydatkowanie środków własnych.Ad. D. Apel - prośba o systematyczne opłacanie składek członkowskich.

Od wielu lat najsłabszym ogniwem funkcjonowania TMZP jest bardzo nikłe zainteresowanie płatnością składek członkowskich. Nie da się normalnie funkcjonować, jeśli brakuje pieniędzy np. na n/w działania:
1. Dopłata do emisji reportażu „Studia Wschód” o Ziemi Podhajeckiej w TV Wrocław i TVP „Polonia” (na szczęście to już przeszłość, red. Grażyna Orłowska - Sondej po rejestracji Fundacji „Studio Wschód” jest już finansowo niezależna).
2. Coroczne przedłużenie okresu rejestracji domeny podhajce.pl i comiesięczne opłaty za obsługę strony www.podhajce.org.
3. Wykonanie pieczątek (nowe „rozdanie personalne” po zjeździe w I 2016).
4. Zakup tonera do drukarki i art. papierniczych (b. dużo materiałów, zwłaszcza do osób starszych drukuję).
5. Zakup płynu i paliwa na opryski i koszenie cmentarzy w Podhajcach i Białokrynicy.
6. Odpisy z KRS (do XI 2015), zakup 2 loginów i prowizje bankowe.
7. Nieprzewidziane, a niezbędne wydatki statutowe.

Tabela 6.
Stan przychodów - składki członkowskie za lata 2015 - 2017 w PLN.
Zarząd Główny TMZP uchwałą z XII 2009 ustalił wysokość składek na 120 zł (osoby czynne zawodowo) i 60 zł (emeryci i renciści), aczkolwiek wielokrotnie zdarzają się odstępstwa od uchwały. Jako smutny podam fakt , że dokładnie połowa uchwało-dawców (6 z 12), nigdy składek nie odprowadziła...
Tabela 7.
Wpływy ze składek członkowskich w latach 2015 - 2017.Ilość płatników i kwoty odprowadzonych składek bezwzględnie obrazują skalę problemu.
Płatności nie mogą czekać, więc wielokrotnie wobec braku wolnych środków na koncie opłacam je z własnych pieniędzy.
Dlatego jeśli chcemy pomóc naszej Ziemi Podhajeckiej, powinniśmy czynić to razem.

PODHAJCE TO NASZ POLSKI WSPÓLNY OBOWIĄZEK

Prezes Zarządu Głównego
Towarzystwa Miłośników Ziemi Podhajeckiej
/ - / Ryszard Wiktor Wojciechowski

 © TMZP 2011-2019